Ambtenarenrecht

Hoewel het ambtenarenrecht steeds meer lijkt op het arbeidsrecht, zijn er belangrijke verschillen.

Alle besluiten over de rechtspositie (zoals aanstelling, ontslag, het opleggen van disciplinaire straffen, besluiten over het functioneren, besluiten in het kader van een reorganisatie) zijn in het ambtenarenrecht eenzijdige rechtshandelingen.

Ambtenarenrecht kan erg ingewikkeld worden als er bijvoorbeeld meerdere besluiten en/of bezwaren naast elkaar lopen. Daarom is het dus erg belangrijk op tijd deskundig advies in te schakelen. RuiterAdvies is hierin uw sparringpartner en adviseert in onderstaande zaken.  

Aanstelling ambtenaar

Een aanstelling van een ambtenaar kan niet zomaar eindigen. Voor het beëindigen van een ambtelijke aanstelling is een ontslagbesluit nodig van de overheidswerkgever. Tegen het ontslagbesluit staat bezwaar, beroep en hoger beroep open, waarin ik u kan ondersteunen en een last van u kan overnemen. 

Disciplinaire straffen en (straf)ontslag 

Ter sanctionering van plichtsverzuim heeft de wetgever disciplinaire straffen in het leven geroepen. Het bevoegd gezag (de werkgever van de ambtenaar) heeft de mogelijkheid straffen op te leggen bij verwijtbaar gedrag. In sommige gevallen is zelfs disciplinair ontslag mogelijk. Hierbij is het van belang dat er contact gezocht wordt met de werkgever om het (straf) ontslag van tafel te krijgen. 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Net als ‘gewone’ werknemers kunnen ambtenaren zich ziekmelden en hebben zij recht op doorbetaling van het loon. U dient zich ziek te melden bij uw werkgever. Een ambtenaar moet zich daarnaast actief inzetten voor de re-integratie. RuiterAdvies kan u informeren over de verplichtingen die op u en uw werkgever rusten in het kader van de re-integratie en kan u bijstaan in het overleg met uw werkgever of werknemer hierover.

Reorganisatie (ontslag) 

Bij reorganisaties bij de overheid krijgt een ambtenaar – in tegenstelling tot de private sector - in beginsel geen ontslag, maar wordt herplaatsing kandidaat. Een werkgever zal het ontslag moeten voorkomen door de ambtenaar te herplaatsen bij een ander onderdeel van de overheid. Hierbij is het van cruciaal belang dat het sociaal plan goed wordt nageleefd en door een deskundige wordt gecontroleerd.

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.