Arbeidsovereenkomsten

Er bestaan twee verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.
In mijn vijfde nieuwsbrief vertel ik je meer over de individuele arbeidsovereenkomst en enkele onderdelen hieruit.
Belangrijke informatie voor zowel werkgevers als werknemers!

Ik wens je opnieuw veel leesplezier.

Arbeidsovereenkomst

Er bestaan twee soorten arbeidsovereenkomsten, de individuele arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Individuele arbeidsovereenkomst

De individuele arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werkgever en een werknemer. Hierin kunnen we twee soorten overeenkomsten onderscheiden: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd.

Een werknemer kan belangrijke rechten ontlenen aan een arbeidsovereenkomst, zoals ontslagbescherming en recht op loon tijdens ziekte. Niet in elke arbeidsverhouding is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een relatie opdrachtnemer-opdrachtgever.

Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als aan drie belangrijke voorwaarden is voldaan:

  1.  De werknemer is verplicht persoonlijk arbeid voor de werkgever te verrichten;
  2. De werkgever betaalt loon in ruil voor het werk dat de werknemer verricht (meestal is dat geld, maar (een gedeelte van) het salaris kan ook bestaan uit loon in natura);
  3. Er is sprake van een gezagsverhouding (de werknemer is verplicht de opdrachten of aanwijzingen van de werkgever op te volgen, zolang deze redelijk zijn). 

Onderdelen van de arbeidsovereenkomst

Over het algemeen staan in arbeidsovereenkomsten afspraken over:

  1. Arbeidsvoorwaarden;
  2. Proeftijd;
  3. Het concurrentiebeding en het relatiebeding;
  4. De regels die gelden voor het opzeggen van je arbeidsovereenkomst of beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever?

Arbeidsvoorwaarden

Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder primaire arbeidsvoorwaarden vallen over het algemeen loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen, pensioen en reiskostenvergoedingen. Het is gebruikelijk om na je sollicitatiegesprek te gaan praten over de arbeidsvoorwaarden waarop je bij je nieuwe werkgever gaat werken. Vaak wordt dit besproken in een arbeidsvoorwaardengesprek.

Proeftijd

Als je voor een nieuwe werkgever gaat werken, dan kan je werkgever in de arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen. Deze proeftijd biedt zowel jou als je werkgever de mogelijkheid om te kijken of de andere partij aan de verwachtingen voldoet. Bij een tijdelijk contract van minder dan 6 maanden is een proeftijd echter niet toegestaan.

De proeftijd biedt de werknemer en werkgever de mogelijkheid om te kijken of de andere partij aan de verwachtingen voldoet. Als je voor een nieuwe werkgever gaat werken, dan kan de werkgever in de arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen. Tijdens de proeftijd kan iedereen besluiten om het dienstverband niet voort te zetten. In principe mag de werkgever je ontslaan tijdens de proeftijd en hoeft hij daarbij geen opzegtermijnen of de opzegverboden in acht te nemen. Of er een proeftijd mag zijn en hoelang die mag duren is wel aan een aantal regels onderhevig.  

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een afspraak tussen jou en je werkgever, waarbij je wordt beperkt in je arbeidsmogelijkheden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is dat je als werknemer gebonden bent aan het beding, indien het beding aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Een concurrentiebeding is een bepaling in je arbeidsovereenkomst waarin staat dat je als werknemer geen concurrent mag worden van je huidige werkgever. Dit kan zowel inhouden dat je niet als zelfstandige aan de slag mag, maar ook dat je niet voor een concurrent mag gaan werken. Als je als werknemer gehouden bent aan een concurrentiebeding, dan worden je mogelijkheden na het einde van de arbeidsovereenkomst beperkt. Er zijn dan ook een aantal wettelijke regels rondom een concurrentiebeding waar je werkgever zich aan moet houden.

Relatiebeding

Een relatiebeding is vergelijkbaar met een concurrentiebeding. Terwijl een concurrentiebeding zich doorgaans richt op verboden werkzaamheden bij een andere werkgever, ligt bij een relatiebeding de focus van het verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van de oude werkgever.

Een relatiebeding is te vergelijken met een concurrentiebeding. Maar waar een concurrentiebeding zich doorgaans richt op verboden werkzaamheden bij een andere werkgever, ligt bij een relatiebeding het verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van de ex-werkgever.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever of de werknemer rekening houden met een opzegtermijn. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen varieert, afhankelijk van de duur van het dienstverband, van 1 tot 4 maanden. Er zijn echter situaties waarin hiervan afgeweken wordt.

Bij de meeste ontslagprocedures geldt een opzegtermijn die zowel de werknemer als de werkgever moeten volgen. Uitzonderingen waarbij geen opzegtermijn geldt zijn bijvoorbeeld ontslag tijdens de proeftijd of een ontslag op staande voet. Het niet in acht nemen van de opzegtermijn kan tot schadeplichtigheid leiden, wat inhoudt dat je als werknemer een schadevergoeding kunt eisen van je werkgever, maar ook andersom.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Zowel een werknemer als een werkgever kan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Onder omstandigheden kan er grond zijn voor een transitievergoeding (vroeger ook wel de ontslagvergoeding genoemd), ten gunste van de werknemer.

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een werknemer moet laten gaan. Zo kan het noodzakelijk zijn om te bezuinigen en daarom personeel te ontslaan of er kan iets voorgevallen zijn waardoor je echt niet meer met een werknemer door kunt gaan. Er zijn verschillende manieren om een werknemer te ontslaan of het arbeidscontract te beëindigen en verschillende rechten en plichten waar je aan moet denken.

CAO

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, dan is zowel werknemer als werkgever gebonden aan de arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst én de cao. Van een standaard-cao mag niet afgeweken worden.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Een cao wordt gemaakt door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een bepaalde branche of bedrijfstak. In Nederland valt de grote meerderheid van de werknemers onder één of andere cao. De arbeidsvoorwaarden in de cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. De arbeidsvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met de wet. Sommige cao’s gelden maar voor één bedrijf (ondernemings-cao) en andere gelden voor meer werkgevers in één bepaalde bedrijfstak (bedrijfstak-cao).


In mijn volgende nieuwsbrief die ik over 2 weken ga uitbrengen, ga ik wat uitgebreider in op deze onderdelen uit de individuele arbeidsovereenkomst.

Heb je een vraag over je arbeidsovereenkomst of onderdelen hieruit en wil je je situatie voorleggen aan  RuiterAdvies? Neem dan contact met mij op.

Ik ben bereikbaar via telefoonnummer: 06 511 02 809 of per mail via info@ruiteradvies.nl

Ook als werkgever kun je bij vragen over de arbeidsovereenkomsten van je werknemers bij mij terecht en help ik je graag verder op weg!

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.