• Home
  • Nieuws
  • Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?

Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?

Nog altijd kom ik werkgevers tegen, die zich niet aan de Wet Verbetering Poortwachter houden en niets doen met het re-integratietraject van de werknemer. Deze keer daarom een toelichting hierop.                                                                      

Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?

Samen met je werkgever moet je er alles aan doen om snel weer aan het werk te gaan. Een re-integratietraject wordt op maat gemaakt en duurt maximaal 104 weken.

Bekijk hieronder de stappen om te re-integreren:

Stap 1:

Probleemanalyse:

Maximaal 6 weken nadat je je hebt ziekgemeld bij je werkgever, heb je een gesprek met de bedrijfsarts. Samen met de bedrijfsarts bespreek je je medische situatie.

Je bekijkt samen welke werkzaamheden je wel kunt doen. Ook stel je samen vast of je (naar verwachting( je eigen werk uiteindelijk weer kunt uitvoeren.

De bedrijfsarts geeft daarna een advies over je kansen en mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Het advies krijg je in een rapport.

Deskundigenoordeel

Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts of gaat je werkgever tegen het advies van de bedrijfsarts in? Dan heb je de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Een arts van het UWV zal jouw situatie dan opnieuw beoordelen. Ook kun je in sommige gevallen een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.                Wil je weten of dit op jouw geval ook kan? Neem dan snel contact op met RuiterAdvies

Stap 2:

Plan van Aanpak

Uiterlijk in de 8e week maakt je op basis an de probleemanalyse samen met je werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. Je werkgever moet je werkplek aan jouw beperkingen aanpassen en dit nodig is om je werk te kunnen blijven uitvoeren.

Passend werk

Kun je niet meer terugkeren in je eigen functie? Dan moet je werkgever zoeken naar passend werk binnen het eigen bedrijf. Dit heet re-integratie eerste spoor.

Is er binnen het bedrijf geen passende functie? Dan wordt naar werk bij een andere werkgever gezocht. Dit heet re-integratie tweede spoor. Tijdens het werken bij het andere bedrijf blijft de arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever gewoon doorlopen.

Ben ik verplicht om passend werk te accepteren?

Passend werk zijn werkzaamheden die u ondanks uw ziekte nog kunt uitvoeren. Daarbij moet je werkgever rekening houden met:

  • Het werk dat je volgens je arbeidsovereenkomst uit moet voeren
  • Je arbeidsverleden
  • De behaalde opleidingen en het niveau
  • Je gezondheidstoestand
  • De afstand tot het werk
  • Het loon

Je bent verplicht passend werk te accepteren. Vind je het werk echter zelf niet passend, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Houd er rekening mee dat je werkgever je loon kan inhouden over de periode dat je geen passend werk verricht.

Stap 3:

Voortgangsgesprekken met werkgever

Tijdens de re-integratie houden jij en je werkgever contact. Minimaal één keer in de 6 weken heb je een voortgangsgesprek. Tijdens de voortgangsgesprekken wordt besproken hoe het gaat en/of het plan van aanpak moet worden aangepast. Alle afspraken tussen jou en je werkgever en eventuele vooruitgang komen in een re-integratiedossier te staan.

Komt de werkgever het plan van aanpak niet na? Dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Stap 4:

Eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer 1 jaar bekijk je met je werkgever hoe jouw re-integratie verloopt. Dit is de eerstejaarsevaluatie. Hierbij stel je samen vast wat het re-integratiedoel voor het tweede jaar is. Hierbij is belangrijk te bekijken of je kunt terugkeren:

In je eigen functie

  • In een andere functie binnen het bedrijf (eerste spoor)
  • In een andere functie buiten het bedrijf (tweede spoor)

Let op:

Bij een eerstejaarsevaluatie kan het re-integratiedoel dat eerder is bepaald, worden gewijzigd.

Stap 5:

Eindevaluatie en re-integratieverslag

Uiterlijk in de 91e week van je ziekte maak je met je werkgever een Eindevaluatie. De eindevaluatie vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van Aanpak en de

Probleemanalyse, het Re-integratieverslag. Deze documenten moet u altijd meesturen met uw aanvraag voor een WIA-uitkering.

Wil je meer weten over het re-integratietraject bij ziekte?

Heb je als werknemer of werkgever vragen over het re-integratietraject en de stappen die je moet nemen?

Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met Ria Ruiter via info@ruiteradvies.nl    of                                          telefoonnummer 06 511 02 809.

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.