• Home
  • Nieuws
  • Ik ben ziek tijdens mijn vakantie .............

Ik ben ziek tijdens mijn vakantie .............

Ik ben ziek tijdens mijn vakantie, wat nu?

Eindelijk heb je vakantie, maar dan word je ziek. Dit is extra vervelend. Wat zijn de regels als het gaat om ziek zijn en vakantie? Kost ziek zijn je bijvoorbeeld vakantiedagen?

Ik word tijdens mijn vakantie ziek. Kost mij dit een vakantiedag?

Als jouw vakantie eenmaal is vastgesteld (met andere woorden: je hebt met je werkgever afgesproken op welke dagen je vakantie opneemt) dan mag je werkgever geen wettelijke vakantiedag afschrijven op dagen waarop je tijdens jouw vakantie ziek bent. Hij mag alleen een bovenwettelijke vakantiedag afschrijven en alleen als jij hier eerst (mondeling) mee instemt. Of als dat in je cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken. Kijk dus altijd goed naar de regels in jouw arbeidsovereenkomst of in de CAO.

Moet ik mij ziek melden als ik tijdens mijn vakantie ziek word?

Ja, je moet je altijd ziek melden en je vakantieadres (of het adres waar je wordt verpleegd) aan je werkgever doorgeven. Ook moet je bereikbaar zijn. Word je weer beter tijdens je vakantie? Geef dit dan ook gelijk aan je werkgever door. Vraag je werkgever naar het verzuimreglement en de eventuele voorschriften.

TIP: Vraag om een officiële doktersverklaring

Laat je onderzoeken door een arts en vraag om een officiële doktersverklaring. Bij terugkomst van vakantie kan je werkgever hiernaar vragen en kun je dit als bewijs van ziekmelding gebruiken.

Moet ik vakantiedagen laten afschrijven als ik in de collectieve vakantie ziek word?

In jouw cao of arbeidsovereenkomst kan een collectieve vakantie afgesproken zijn: een vaste vakantieperiode bij het bedrijf of in de branche waar jij werkt. Je werkgever mag deze ziektedag alleen als vakantiedag afschrijven. Hierover moeten in de arbeidsovereenkomst of cao afspraken zijn gemaakt, of je moet als werknemer mondeling instemmen.

Kan ik op vakantie als ik in een re-integratietraject zit?

Als je langer dan 6 weken ziek bent, moet je werkgever je helpen om weer te gaan werken. Samen met de bedrijfsarts kijken jullie samen naar de terugkeermogelijkheden en stellen jullie een re-integratieplan op.

In dit re-integratieplan staat bijvoorbeeld welke passende arbeid je krijgt om weer langzaam aan het werk te gaan. Als je ziek bent, heb je recht op vakantie. Dus ook tijdens de re-integratie kan je met vakantie. Dit moet je wel overleggen met de bedrijfsarts en je werkgever. De bedrijfsarts kijkt of er geen medische bezwaren zijn om op vakantie te gaan. Hij zal daar een advies over geven. Je werkgever beslist uiteindelijk of je ook op vakantie kan.

Het blijft een lastig punt of er al dan niet vakantiedagen afgeschreven moeten worden. Je werkgever mag vakantiedagen inhouden als dit in je arbeidsovereen-komst staat of in de cao is afgesproken. In andere gevallen kan je (mondeling) instemmen met het afschrijven van vakantiedagen. Vakantiedagen laten afschrijven heeft als voordeel dat je in je vakantie bent vrijgesteld van re-ïntegratieverplichtingen. Omdat je ook gewoon vakantiedagen opbouwt is het ook niet onredelijk om ze te gebruiken. Als je vakantiedagen opneemt en die worden afgeschreven, moet de werkgever 100% van je loon betalen.

Bouw ik vakantie op tijdens ziekte?

Sinds 1 januari 2012 bouw je tijdens ziekte gewoon vakantiedagen op. Let op:        Dit zijn alleen de wettelijke vakantiedagen. Je wettelijk recht op vakantie bedraagt in uren vier keer de wekelijkse arbeidsduur.

Veel mensen hebben boven hun wettelijke vakantiedagen nog extra dagen. Dit zijn de zgn. bovenwettelijke vakantiedagen. Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantie tijdens ziekte gelden geen wettelijke regels. Kijk daarom of hierover iets in je cao of in je arbeidsovereenkomst is geregeld. Is dat niet het geval, dan kan je hierover misschien afspraken maken met je werkgever.

Wanneer vervallen vakantiedagen bij ziekte?

Vakantiedagen die je niet opneemt, vervallen na een bepaalde periode. Dat is de standaardregel. Voor wettelijke vakantiedagen geldt een periode van een half jaar na het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke dagen geldt dat ze na vijf jaar verjaren . Voor vakantiedagen die je opbouwt tijdens ziekte, is het wat ingewikkelder. Als je redelijkerwijs niet in staat bent om je vakantiedagen op te nemen, blijven je wettelijke dagen behouden. Ze vervallen dan pas na 5 jaar. Maar wanneer kan je redelijkerwijs vakantiedagen niet opnemen? In geval van ziekte is daar sprake van, als je bent vrijgesteld van een re-ïntegratieverplichting. De bedrijfsarts bepaalt of daar sprake van is. Als je wel aan het re-ïntegreren bent, gaat men er ook van uit dat je in staat bent om vakantie op te nemen. In dat geval blijft de termijn van een half jaar gelden voor de wettelijke vakantiedagen.

 

Wil je meer weten over ziekte tijdens de vakantie?

Heb je als werknemer of werkgever vragen over ziekte en re-integratie tijdens de vakantie?

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies. Bel of whatsapp mij op 06 51102 809 of stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl

Bezoek ook eens mijn website: www.ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.