• Home
  • Nieuws
  • Je bent ziek tijdens je vakantie, wat nu?

Je bent ziek tijdens je vakantie, wat nu?

De vakantieperiode is inmiddels begonnen, daarom wil ik in mijn derde nieuwsbrief aandacht besteden aan het ziek zijn tijdens je vakantie. 
Over de regels die toegepast moeten worden, bestaat nog veel onduidelijkheid. Veel leesplezier!

  

Je bent ziek tijdens je vakantie, wat nu?


Eindelijk heb je vakantie, maar dan word je ziek. Dit is extra vervelend. Wat zijn de regels als het gaat om ziek zijn en vakantie? Betekent dat bijvoorbeeld inleveren van vakantiedagen?

Je wordt tijdens je vakantie ziek. Kost je dit een vakantiedag?
Als jouw vakantie eenmaal is vastgesteld (met andere woorden: je hebt met je werkgever afgesproken op welke dagen je vakantie opneemt) mag je werkgever geen wettelijke vakantiedag afschrijven op dagen waarop je tijdens jouw vakantie ziek bent. Je werkgever mag alleen een bovenwettelijke vakantiedag afschrijven en alleen als jij hier eerst (mondeling) mee instemt, of wanneer dat in je cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Het is dus belangrijk dat je dus altijd goed kijkt naar de regels die zijn opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst of cao.

Moet jij je ziekmelden als je tijdens je vakantie ziek wordt?
Ja, je moet je altijd ziekmelden en je vakantieadres (of het adres waar je wordt verpleegd) aan je werkgever doorgeven. Ook moet je bereikbaar zijn. Word je weer beter tijdens je vakantie? Geef dit dan ook gelijk aan je werkgever door. Kijk in het verzuimreglement van je werkgever naar eventuele voorschriften.

TIP: Vraag om een officiële doktersverklaring
L
aat je onderzoeken door een arts en vraag om een officiële doktersverklaring. Vraagt je werkgever om een verklaring van ziekte, dan kun je de doktersverklaring als bewijs van je ziekmelding gebruiken.

Kan ik op vakantie als ik in een re-integratietraject zit?
Als je langer dan 6 weken ziek bent, moet jouw werkgever je helpen om weer te gaan werken. Samen met de bedrijfsarts en je werkgever kijk je naar de terugkeermogelijkheden en stellen jullie een re-integratieplan op. Hierin staat bijvoorbeeld welke passende arbeid je krijgt om weer langzaam aan het werk te gaan. Als je ziek bent, heb je recht op vakantie.
Dus ook tijdens de re-integratie kan je met vakantie. Dit moet je wel overleggen met de bedrijfsarts en je werkgever. De bedrijfsarts kijkt of er geen medische bezwaren zijn om op vakantie te gaan. Hij zal daar een advies over geven. Je werkgever beslist uiteindelijk of je ook op vakantie kan.

Moeten er vakantiedagen worden afgeschreven?
Op deze vraag is er geen pasklaar antwoord. Je werkgever mag vakantiedagen inhouden als dit in je arbeidsovereenkomst staat of in je cao is afgesproken. In andere gevallen kan je (mondeling) instemmen met het afschrijven van vakantiedagen. Vakantiedagen laten afschrijven heeft als voordeel dat je in je vakantie bent vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Als je vakantiedagen opneemt en die worden afgeschreven, moet de werkgever 100% van je loon betalen. 

Duidelijke afspraken
Maak duidelijke afspraken met je werkgever over het afboeken van vakantiedagen voordat je op vakantie gaat, zodat hierover later geen misverstanden kunnen ontstaan.

Akkoord met afboeken vakantiedagen
Als je vakantieaanvraag is goedgekeurd, moet je werkgever jou - voordat je op vakantie gaat - duidelijk uitleggen dat hij de opgenomen dagen als vakantieverlof zal beschouwen. En dat hij die opgenomen dagen als vakantiedagen/verlofdagen zal afboeken. Alles natuurlijk in overeenstemming met de afspraken over verlofdagen die in je cao of arbeidsovereenkomst staan. Stem je in met het afboeken van je verlofdagen, dan kun je gewoon je vakantie opnemen en word je gedurende die periode vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen.

Niet akkoord met afboeken vakantiedagen
Als je geen toestemming geeft voor het afboeken van vakantiedagen, dan mag je werkgever jouw vakantieaanvraag weigeren. Ben je echter zo ziek dat je niet kunt re-integreren, dan hoef je ook niet in te stemmen met het afboeken van vakantiedagen.
Toch kan het soms verstandig zijn om wel in te stemmen met het afboeken van vakantiedagen. Een belangrijke reden daarvoor is dat je tijdens je vakantie vrijgesteld wilt worden van de re-integratieverplichtingen, zodat je echt vakantie hebt en tot rust kunt komen.

Heb je een vraag over dit onderwerp of wil je je eigen situatie voorleggen aan RuiterAdvies? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer: 06 511 02 809 of per mail via info@ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.