Loon bij ziekte

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een conflict in een privésituatie, zoals bij een burenruzie of een geschil met een leverancier. In beide gevallen kun je rekenen op de hulp van RuiterAdvies.

In deze nieuwsbrief ga verder in op het onderdeel loon en salaris en vertel ik wat meer over loon bij ziekte. 


Loon bij ziekte 
Tijdens ziekte wordt je loon in principe doorbetaald, maar van deze algemene regel kan afgeweken worden, bijvoorbeeld in het geval van een alcohol- of drugsverslaafde werknemer, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Als je ziek bent moet een werkgever twee jaar lang je loon betalen. Je krijgt dan in ieder geval 70% van je loon. In je arbeidsovereenkomst of in de cao kan eventueel worden opgenomen, dat er zogenaamde wachtdagen gelden. Dat zijn maximaal de eerste 2 dagen van je ziekte waarover de werkgever het loon niet hoeft door te betalen. Het is de werkgever niet toegestaan om hierover hetzij schriftelijk of mondeling andere afspraken met je te maken. Er mogen dus nooit meer dan twee wachtdagen zijn.


Ziekte en minimumloon
Tijdens deze twee jaar van ziekte wordt 70% van je loon doorbetaald. Hierbij geldt wel de regel dat je loon in het eerste jaar niet mag uitkomen onder het niveau van het minimumloon. Ook als je het minimumloon verdient, mag je tijdens het eerste jaar van je ziekte niet minder dan het minimumloon doorbetaald krijgen. In het tweede ziektejaar mag dat ook minder zijn dan het minimumloon. Je kunt dan bij het UWV een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet.


Verplichtingen voor de werknemer en de werkgever
Als je ziek bent heb je de verplichting om je ziek te melden bij je werkgever en er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer te herstellen. Ben je gedeeltelijk ziek, dan ben je verplicht om aangepast werk te doen. De werkgever is verplicht om je loon door te betalen en je zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dit kan de werkgever mogelijk maken door een bedrijfsarts aan te stellen en mee te werken aan de re-integratieverplichtingen die er zijn.


Geen recht op doorbetaling loon
Volgens de wet zijn er een aantal gevallen waarin de werkgever het loon niet hoeft door te betalen. Dit is het geval als je: 

  • opzettelijk ziek geworden bent;
  • valse informatie hebt verstrekt tijdens je sollicitatiegesprek (Let op: voor vragen rondom zwangerschap gelden andere regels. Je aanstaande werkgever mag hier namelijk geen vragen over stellen tijdens een sollicitatiegesprek.
  • de genezing vertraagt of belemmert;
  • weigert passend werk te verrichten, dat is werk dat je ondanks je ziekte wel kunt doen;
  • weigert de voorschriften of maatregelen op te volgen;
  • weigert mee te werken aan een plan van aanpak waarin staat hoe je als werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kan;
  • te laat bent met het aanvragen van je WIA-uitkering.

Als je werkgever besluit om de doorbetaling van het loon te stoppen, moet hij direct de reden hiervoor geven. Een reden hiervoor kan zijn dat je je als werknemer niet aan de voorschriften houdt die de werkgever hanteert bij ziekteverzuim. Het doorgeven van het besluit met geldige reden kan mondeling, maar hij is wel verplicht een schriftelijke bevestiging te verstrekken.
Zodra je weer meewerkt aan de controlevoorschriften, moet de werkgever alsnog het loon over de betreffende periode uitbetalen. Als de werkgever zich aan de regels gehouden heeft, hoeft hij ook geen wettelijke rente of verhoging uit te betalen.


Te veel of te weinig loon ontvangen
Soms ontvang je als werknemer te veel of te weinig loon. Loon dat je te veel hebt ontvangen, moet je over het algemeen terug betalen, maar het is niet zo dat je het geld in één keer aan je werkgever terug moet betalen. Zeker niet als je daardoor in financiële moeilijkheden zou komen. Je mag zelf een betalingsvoorstel doen of van je werkgever een redelijk voorstel vragen.
Minder loon door te weinig werk daarentegen is een bedrijfseconomische omstandigheid die voor rekening van je werkgever komt. De werkgever moet in dit geval gewoon het aantal uren uitbetalen dat is opgenomen in je arbeidsovereenkomst.


Loon niet op tijd betaald of te weinig loon ontvangen
Een van de belangrijkste plichten van een werkgever is dat hij tijdig het loon van de werknemer betaalt. Om de werkgever te stimuleren dat hij dat ook daadwerkelijk doet, bepaalt de wet dat een werkgever een verhoging van het loon moet betalen voor elke dag dat hij het loon te laat betaalt. Desondanks kun je als werknemer ermee geconfronteerd worden dat je werkgever je loon niet- of te laat betaalt. Er hoeft echter niet altijd sprake te zijn van boze opzet als je geen loon hebt ontvangen, wellicht is er administratief iets fout gegaan. Informeer daarom altijd eerst bij je werkgever en vraag (liefst schriftelijk) om alsnog het loon te betalen, voordat je juridische stappen zet.


Geen loon ontvangen
Op het moment dat je loon niet op tijd betaald wordt, kun je een loonvordering bij de kantonrechter instellen. Bij achterstallig loon heb je als werknemer niet alleen recht op het loon, maar ook op de wettelijke verhoging en rente. Je hebt als werknemer 5 jaar de tijd om aanspraak te maken op achterstallig loon. Na 5 jaar vervalt je recht hierop.


Wanneer is loon achterstallig?
Je werkgever is te laat met betalen vanaf het moment dat het loon opeisbaar is geworden. Dat is het moment waarop het loon volgens afspraak uitbetaald zou moeten worden. Vaak is in jouw individuele arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegd wanneer het loon opeisbaar is.
Zijn er geen schriftelijke afspraken gemaakt, dan moet de werkgever het loon betalen na afloop van het tijdvak waarover het loon volgens de arbeidsovereenkomst moet worden betaald. Zo moet weekloon binnen een week worden betaald en maandloon binnen een maand. Als je b.v. per maand betaald krijgt, dan moet het loon over januari uiterlijk eind februari worden uitbetaald.

Wettelijke verhoging
Als je werkgever te laat betaalt, kan dit financiële gevolgen hebben. Als werknemer kun je namelijk bij een te late betaling van loon aanspraak maken op een wettelijke verhoging.
Dat is een boete die je werkgever moet betalen voor elke dag dat het loon te laat betaald is.
Deze verhoging loopt op naarmate de tijd verstrijkt. Over de eerste drie werkdagen geldt geen verhoging. Van dag 4 t/m dag 8 is de verhoging 5% per dag van het brutoloon. Na de 8e werkdag komt daar 1% per dag bij. De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan 50% van het loon.


Wettelijke rente
Naast deze wettelijke verhoging kun je als werknemer ook een wettelijke rente verlangen. Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser in het algemeen kan vragen van een schuldenaar als die te laat is met betalen. Dit geldt dus ook voor een te late loonbetaling.
Je dient de rechter wel expliciet hierom te verzoeken. De wettelijke rente kan gevorderd worden over het achterstallige loon en over de wettelijke verhoging waar de werknemer recht op heeft. Het gaat hier om de zogenaamde wettelijke rente voor niet-handelstransacties en die bedraagt per 1 januari 2015 2% per jaar.


Loonvordering instellen
Niet elke werkgever zal automatisch overgaan tot betaling van het achterstallig loon inclusief de wettelijke verhoging en de rente, als hij het loon te laat betaalt. Sommige zullen dit zelfs niet doen als je er expliciet om verzoekt.
In dat geval kun je een loonvordering instellen bij de kantonrechter om op die manier het achterstallig loon, de verhoging en de rente af te dwingen. RuiterAdvies kan je hierbij helpen. Neem contact op met mij en ik help je verder!

Een loonvordering moet op tijd worden ingesteld. Aanspraak op achterstallig loon verloopt namelijk na vijf jaar. Wel is het mogelijk deze verjaring te stuiten, te verlengen dus.

Matiging door rechter
Houd er rekening mee dat de rechter de hoogte van de wettelijke verhoging kan matigen. De wettelijke rente kan niet gematigd worden. De werknemer heeft aanspraak op verhoging, als het aan de werkgever is toe te rekenen dat het loon niet betaald is. Een foutje van de bank valt daar niet onder.


Vragen over je arbeidscontract, advies nodig over ontslag of contracten checken? Problemen rondom besluiten van het UWV of Sociale Verzekeringsbank (b.v. toekenning WW- WIA of AOW)?  Ik ben je graag van dienst en neem de zaak in behandeling.

Neem gerust eens contact op met RuiterAdvies.                   

Bereikbaar via telefoonnummer: 06 511 02 809 of per mail via info@ruiteradvies.nl

 

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.