Loon en salaris

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een conflict in een privésituatie, zoals bij een burenruzie of een geschil met een leverancier. In beide gevallen kun je rekenen op de hulp van RuiterAdvies.

In deze nieuwsbrief vertel ik meer over loon en salaris.


Loon en salaris
Je werkt op basis van een arbeidsovereenkomst, dan heb je dus recht op loon. De wet zegt echter niets over de hoogte van het loon. Dit wordt dus in overleg tussen werknemer en werkgever bepaald. Dit geldt ook voor eventueel extra loon tijdens werken op feestdagen. Wel is het minimumloon wettelijk geregeld. Ook gelden er wettelijke regels voor loondoorbetaling tijdens ziekte of bijvoorbeeld schorsing. De werkgever mag hier niet van afwijken. Je hebt als werknemer recht op brutoloon waarop je werkgever conform de Wet op de loonbelasting en socialezekerheidswetgeving, loonbelasting en premies moet inhouden.

Loon bij ziekte
Tijdens ziekte wordt je loon in principe doorbetaald, maar van deze algemene regel kan afgeweken worden, bijvoorbeeld in het geval van een alcohol- of drugsverslaafde werknemer, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In mijn volgende nieuwsbrief ga ik wat uitgebreider in op dit onderdeel.

Te veel of te weinig loon ontvangen
Soms ontvang je als werknemer te veel of te weinig loon. Loon dat je te veel hebt ontvangen, moet je doorgaans terugbetalen, maar het is niet zo dat je het geld in één keer aan je werkgever terug moet betalen, zeker niet als je daardoor in financiële moeilijkheden zou komen. Je mag zelf een betalingsvoorstel doen of van je werkgever een redelijk voorstel vragen.

Minder loon door te weinig werk daarentegen is een bedrijfseconomische omstandigheid, die voor rekening van je werkgever komt. De werkgever moet in dit geval gewoon het aantal uren uitbetalen dat is opgenomen in je arbeidsovereenkomst. In één van mijn volgende nieuwsbrieven geef ik hierover meer informatie.

Minder loon door te weinig werk?
Je houdt aanspraak op je normale loon, wanneer je niet werkt vanwege een oorzaak die voor rekening van je werkgever komt. Te weinig werk of een dalende omzet is een bedrijfseconomische oorzaak die voor rekening van je werkgever komt. Je werkgever heeft dus nog steeds de verplichting om het loon te betalen voor de uren die zijn afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst. 

Wanneer de werkvermindering structureel wordt, dan staat het de werkgever vrij om een verzoek voor ontslag in te dienen bij UWV WERKbedrijf. Dit moet de werkgever wel goed kunnen onderbouwen! Naast toestemming vragen aan het UWV WERKbedrijf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter is het mogelijk dat de werkgever en de werknemer de tussen hen gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastleggen teneinde een deeltijdontslag te realiseren. Een dergelijke vaststellingsovereenkomst is gelijk aan een “gewone” beëindigingsovereenkomst met de voorwaarde dat de werknemer aansluitend in dienst genomen wordt voor minder uren.

Let op: Het is wel belangrijk dat de juiste opzegtermijn wordt gebruikt en aan alle eisen van de Werkloosheidswet wordt voldaan. RuiterAdvies kan je hierover verder informeren.

Loonbetaling bij schorsing of non-actiefstelling
Bij schorsing of non-actiefstelling wordt een (tijdelijk) verbod opgelegd om werkzaamheden te verrichten. In principe moet je werkgever het loon van de werknemer doorbetalen, ook als er gegronde redenen zijn of de schorsing aan jou zelf te wijten is.

Het stopzetten van de loonbetaling is alleen mogelijk als dit vooraf door je werkgever met je is afgesproken in je arbeidscontract of een  -reglement. In andere gevallen dient de werkgever het loon van de werknemer tijdens de schorsing door te betalen. De Hoge Raad oordeelde namelijk al eerder dat een schorsing in de risicosfeer van de werkgever ligt en een oorzaak is, die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.
Teken niets als jouw werkgever je op non-actief stelt! Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging. 

Als werknemer is het belangrijk dat je bezwaar maakt tegen de schorsing of non-actief-stelling en uitdrukkelijk kenbaar maken (schriftelijk) dat je bereid en beschikbaar bent om arbeid te verrichten ondanks de maatregel die door de werkgever wordt opgelegd.

Let op: Zoek zo snel mogelijk hulp van een ontslagdeskundige. Daarmee voorkom je dat je de indruk wekt akkoord te gaan met de op non-actief stelling! RuiterAdvies helpt je verder!

Ambtenaren
Ben je ambtenaar, dan ontvang je geen loon, maar bezoldiging. Dit is de volledige beloning, waaronder loon en alle toeslagen. Daarnaast heb je als ambtenaar recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Ook kan er aanspraak bestaan op een jubileumgratificatie. Andere toelagen waar je recht op kan hebben zijn overwerkvergoeding, toelage onrechtmatige dienst en bereikbaarheidstoelage. Het aantal vakantiedagen hangt af van je leeftijd en de omvang van het dienstverband.

Ambtenaren en bezoldiging tijdens ziekte
Net als ‘gewone’ werknemer, die onder het Arbeidsrecht valt, kun je als ambtenaar tijdens ziekte de eerste 52 weken aanspraak maken op doorbetaling van het volledige loon; In het tweede ziektejaar ontvang je 70% van het loon. Er zijn echter omstandigheden waarin je tijdens het tweede ziektejaar aanspraak kan maken op doorbetaling van het volledige loon, bijvoorbeeld als de ziekte is veroorzaakt door een beroepsongeval.

Plichtsverzuim
Als ambtenaar bent je verplicht om je functie zo goed mogelijk te vervullen en daarnaast moet je je gedragen, zoals van een goed ambtenaar verwacht mag worden.
Indien je werkgever - het "bevoegd gezag" - van mening is dat dit niet het geval is, dan kan je plichtsverzuim worden verweten.
In algemene zin wordt van een ambtenaar een voorbeeldfunctie verwacht. Dit betekent dat je je als ambtenaar ook in de privésfeer onberispelijk moet gedragen. Aan ambtenaren van Politie en Justitie worden zelfs extra hoge eisen van integriteit en onkreukbaar gedrag gesteld. Denk daarbij aan de Politieambtenaar die zich schuldig maakt aan verkeersovertredingen of andere strafbare feiten. Zo'n situatie kan zelfs leiden tot strafontslag.

Buitenfunctiestelling, schorsing en bezoldiging
Als ambtenaar kun je vanwege plichtsverzuim worden geschorst. De schorsing kan worden opgelegd als disciplinaire straf of als ordemaatregel. Als de schorsing als straf wordt opgelegd, mag je tijdelijk niet op je werk verschijnen en kan de bezoldiging deels worden ingehouden. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met RuiterAdvies.

Vraag over uw arbeidscontract, advies over ontslag of contracten checken?
Ik ben u graag van dienst! Neem gerust eens contact op met RuiterAdvies.                    
Bereikbaar via telefoonnummer: 06 511 02 809 of per mail via info@ruiteradvies.nl 

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.