• Home
  • Nieuws
  • WAT IS BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG (vervolg)

WAT IS BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG (vervolg)

 

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf of de bedrijfsvoering te maken hebben.

In veel gevallen gaat het bij bedrijfseconomisch ontslag om een werkgever die vanwege slechte financiële resultaten gedwongen is om één of meer medewerkers te ontslaan, maar er zijn meer omstandigheden die onder de noemer van bedrijfseconomisch ontslag vallen.

In deze nieuwsbrief ga ik verder in op de (financiële) afwikkeling na goedkeuring van ontslag door het UWV, het Hoger Beroep en het onderzoek voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met “wederzijds” goedvinden.

Financiële afwikkeling na goedkeuring ontslag door UWV:

Als na toestemming van UWV opgezegd wordt door werkgever, geldt een (financiële) afwikkeling conform de wettelijke regels. Dat wil zeggen dat werkgever de opzegtermijn minus de proceduretijd, met een resterend minimum van een maand, moet hanteren om de einddatum te bepalen. Er vindt een reguliere eindafrekening plaats met bijvoorbeeld uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarsuitkering naar rato en het openstaande verlofsaldo, voor zover van toepassing. Bovendien heeft met ingang van 1 januari 2020 conform de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) elke werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding.

Hoger beroep:

Als werkgever of werknemer het niet eens is met de beslissing van UWV, dan is het mogelijk om binnen 2 maanden hoger beroep mogelijk bij de kantonrechter. In de praktijk wordt daar echter relatief niet zo vaak gebruik van gemaakt.

Wijze van ontslag:

Als de werkgever tot ontslag om bedrijfseconomische redenen wil komen, wordt vaak (eerst) de mogelijkheid tot een beeindiging met wederzijds goedvinden met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst onderzocht.

Zo kunnen, zonder (UWV)procedure, in goed overleg een vertrek en de daarbij geldende voorwaarden geregeld worden. Omdat de werknemer daarmee in feite afstand doet van de verweerrechten en het voor werkgever de prettigste route is, zien we vaak dat werkgevers, al dan niet via onderhandelingen, bereid zijn op deze wijze tot een goede (financiële) oplossing te komen. Daarmee wordt gepoogd de route van een vaststellingsovereenkomst ook voor de werknemer interessant te maken.

Wanneer niet gekozen wordt voor een beëindiging met wederzijds goedvinden, kan werkgever proberen tot gedwongen ontslag te komen via UWV. Ze zal dan om toestemming verzoeken bij UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Dit wordt ook wel een ontslagaanvraag, of een verzoek tot een ontslagvergunning genoemd. De werknemer wordt door UWV in de gelegenheid gesteld verweer tegen het door de werkgever nagestreefde ontslag te voeren.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over deze onderwerpen of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via info@ruiteradvies.nl, www.ruiteradvies.nl of telefoonnummer: 06 511 02 809.

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.