• Home
  • Nieuws
  • Wijzigingen in de Arbowetgeving vanaf 1 juli 2017

Wijzigingen in de Arbowetgeving vanaf 1 juli 2017

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de Arbowetgeving doorgevoerd.
In mijn vierde nieuwsbrief besteed ik aandacht aan de belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 juli 2017 toegepast moeten worden.

Wijzigingen in de Arbowetgeving vanaf 1 juli 2017

Het doel van de wijzigingen is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij arbodienstverlening. De preventiemedewerker krijgt een sterkere positie en de ondernemingsraad krijgt meer invloed op het arbobeleid.

Allereerst kan een werknemer, die het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, voortaan een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. 
Verder krijgt de werknemer de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts om advies te vragen.
Daarnaast worden minimumvereisten geïntroduceerd voor een contract tussen een werkgever en een bedrijfsarts of arbodienst.
Ten slotte wordt de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot de preventiemedewerker uitgebreid.

Bestaande wettelijke taken

Werkgevers zijn nu al wettelijk verplicht om zich door deskundigen, bijvoorbeeld een bedrijfsarts, te laten bijstaan bij de uitvoering van o.a. de volgende taken:
• ziekteverzuimbegeleiding;
• toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en -evaluatie;
• het uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
• indien van toepassing: de aanstellingskeuring

Deze taken dienen opgenomen te worden in een contract tussen de werkgever en de bedrijfsarts of een arbodienst.

Aanvullende wettelijke verplichtingen per 1 juli 2017

Arbospreekuur 
Werknemers krijgen het recht om de bedrijfsarts te bezoeken als zij vragen hebben over hun gezondheid in verband met het werk. Werknemers kunnen de bedrijfsarts bezoeken voordat klachten leiden tot verzuim. Werknemers hebben geen toestemming nodig voor dit consult en de werkgever moet het mogelijk maken. De werkgever mag niet worden geïnformeerd over het consult of de uitkomst ervan. Dit recht geldt ook voor uitzendkrachten.

Second Opinion
Als werknemer krijg je het recht om zo spoedig mogelijk een andere bedrijfsarts te raadplegen (second opinion). Je kunt dit vragen aan de bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet dit verzoek in principe honoreren. Hoe de second opinion bij een andere bedrijfsarts precies werkt, wordt nog uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Let op: de second opinion is heel anders dan het deskundigenoordeel bij het UWV, dat ook aangevraagd kan worden door de werknemer of werkgever. 
Het deskundigenoordeel is voornamelijk bedoeld om een oordeel te krijgen van het UWV over bijvoorbeeld het re-integratietraject als dit vastloopt. Daarnaast kan het UWV ook een oordeel geven over de vraag of bepaalde werkzaamheden passend zijn voor een werknemer. Het deskundigenoordeel blijft naast de second opinion gewoon bestaan.

Vrije toegang werkplek
De bedrijfsarts krijgt vrije toegang om de werkplek te bezoeken. De bedrijfsarts kan beter adviseren als hij weet wat er speelt op de werkplek.

Vereisten contract met bedrijfsarts
Vanaf 1 juli 2017 gelden een aantal minimumvereisten ten aanzien van een contract met de bedrijfsarts of arbodienst. 
In het contract dienen de bestaande wettelijke taken van de werkgever te zijn opgenomen. Verder dienen daarin de nieuwe verplichtingen te zijn opgenomen, die gelden vanaf 
1 juli 2017.

Verplichte klachtenprocedure 
Gecertificeerde arbodiensten zijn al verplicht om een klachtenprocedure te hebben. 
Per 1 juli zijn ook zelfstandig werkende bedrijfsartsen dit verplicht. Een goede klachtenbehandeling is belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en kan een oplossing bieden bij een conflict.

Nauwe samenwerking
Bedrijfsarts en de overige arbodienstverleners werken nauw samen met en adviseren en verlenen medewerking aan de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan. Als er geen or of pvt is, kan er worden overlegd met ‘belanghebbende werknemers’. 
De betrokkenheid van de bedrijfsarts bij het arbobeleid in bedrijven wordt hierdoor groter.

Adviseren over preventieve maatregelen
De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over preventieve maatregelen op het gebied van het arbobeleid in het algemeen. Dit doet niks af aan de zorgplicht (artikel 3 Arbowet) van de werkgever om te voorkomen dat werknemers ziek worden van hun werk.

Beroepsziekten melden
Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). 
De bedrijfsarts heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van het opsporen, onderkennen en vaststellen van beroepsziekten. Zoveel als mogelijk zal de bedrijfsarts zorg dienen te dragen voor een preventieve aanpak van beroepsziekten. Ook dient in het contract opgenomen te zijn de advisering over preventie in het algemeen.

Persoonlijke hulp?
Bent u als werknemer arbeidsongeschikt en verloopt uw re-integratie moeizaam? Of bent u werkgever en hebt u een arbeidsongeschikte werknemer, maar weet u niet goed hoe u de re-integratie moet aanpakken? Dit is heel begrijpelijk.
Voor re-integratie geldt namelijk hetzelfde als voor veel andere zaken. Daarin wordt u pas goed als u hiermee genoeg ervaring hebt opgedaan. Zo vaak gebeurt het immers niet dat u te maken hebt met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. En vaak betreft het dan niet dezelfde oorzaak van arbeidsongeschiktheid.
Ook zijn over het algemeen de omstandigheden anders waardoor het heel moeilijk is om de re-integratie zelf goed aan te pakken. Bovendien is er een grote kans op terugval, wanneer de re-integratie niet goed wordt opgepakt.
Erg Jammer en helemaal niet nodig!

Heb je een vraag over dit onderwerp of wil je je eigen situatie voorleggen aan RuiterAdvies?
Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer: 06 511 02 809 of per e-mail via: info@ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.