Ziekte en re-integratie

Ziekte & re-integratie

Ziek thuiszitten is voor niemand leuk. Maar het is goed dat je bescherming krijgt van de wet als je ziek bent. De wet beschermt je positie binnen een bedrijf wanneer je ziek bent en ook je recht op loon wordt beschermd.
Zo ligt het vast dat je de eerste twee jaren een groot deel van je loon krijgt doorbetaald. (minimaal 70% van je salaris) Natuurlijk bestaan hier enkele uitzonderingen op. Ook kan de werkgever in deze twee jaar de arbeidsovereenkomst in principe niet opzeggen. Dit wil niet zeggen dat je als werknemer stil kan blijven zitten. Zowel je werkgever als jij als werknemer moet moeite doen om de herstelperiode te bespoedigen. Dit heet het re-integratietraject.
 

Wanneer is sprake van ziekte?

Wanneer je op medische gronden niet in staat is om zijn arbeid te verrichten, is sprake van ziekte. Bij de vraag wat onder ziekte moet worden verstaan, geldt als richtlijn wat naar zuiver medisch oordeel onder ziekte wordt verstaan. De Ziektewet verstaat onder ziekte het ‘naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid’. In de praktijk is niet altijd duidelijk vast te stellen of sprake is van ziekte. Zo wordt bijvoorbeeld in het algemeen alcohol- of drugsverslaving en slijtage wegens ouderdom etc., niet als ziekte beschouwd.

Jouw werkgever mag aan de bedrijfsarts vragen om vast te stellen of er sprake is van ziekte. Wil je weten hoe het in jouw situatie zit? Neem dan gerust contact op met RuiterAdvies via 06 51102809 en ik help je graag verder.

Ziekte of arbeidsconflict?

Arbeidsconflict en ziekmelding lopen soms door elkaar. Het is mogelijk dat je als werknemer ziek bent geworden als gevolg van het arbeidsconflict (situatieve arbeidsongeschiktheid) of dat de ziekmelding het begin is van een arbeidsconflict. In beide gevallen kan daardoor de situatie op scherp worden gezet en kan dit mogelijk nadelige gevolgen hebben voor jou als werknemer.

Hoogte van het loon tijdens ziekte

Je werkgever heeft de plicht om twee jaar lang je loon door te betalen als je ziek bent. Je krijgt tijdens je ziekte in ieder geval 70% van je loon. Onder loon wordt dan het maximum dagloon verstaan.
Eventueel kan er in je arbeidscontract of cao zijn opgenomen dat je de eerste twee dagen dat je ziek bent je geen loon ontvangt. Dit zijn zogenoemde wachtdagen. Om je recht op loon tijdens ziekte te behouden, dien je je wel aan de verzuimregels te houden, die je werkgever heeft opgesteld.
Tijdens het eerste ziektejaar mag je loon niet lager zijn dan het minimumloon. In het tweede ziektejaar mag je loon wel onder het minimumloon komen. Als je na een periode van ziekte weer aan het werk gaat en je wordt opnieuw ziek, dan gelden aanvullende regels.

Arbeidsongeschikt

Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte, een handicap of bijvoorbeeld letsel als gevolg van een ongeval je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. Ben je langdurig ziek, dan treden na 2 jaar de regelingen voor arbeidsongeschiktheid in werking. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Hiervoor wordt je gekeurd door een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij bepalen voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. De arts beoordeelt je arbeidsbeperkingen en de arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk je nog aankunt. Ben je minstens 35% arbeidsongeschikt, dan heb je recht op een WIA-uitkering.

Re-integratietraject

Thuisblijven omdat je ziek bent is erg vervelend. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je werkgever die een werknemer mist in zijn bedrijf. Ziek thuiszitten betekent niet altijd dat je helemaal niets meer kunt. Je kan bijvoorbeeld ander soort werk doen voor je werkgever. Soms duurt een ziekte helaas toch langer dan een paar weken. Jouw werkgever heeft dan de verplichting om je te helpen bij je re-integratie op het werk.

Plichten van werkgever en werknemer

Wanneer je als werknemer thuis zit vanwege ziekte, word je door de wet op meerdere vlakken beschermd. Natuurlijk wil de werkgever dat je zo snel mogelijk weer gezond en wel aan het werk bent. Tijdens je ziekte heeft de werkgever een plicht tot doorbetalen van loon, wordt je positie binnen het bedrijf beschermd en heeft je werkgever de verplichting om een re-integratietraject te starten.

Let op. Als werknemer heb jij de plicht om je ziekte tijdig te melden aan de Bedrijfs- of Arboarts. Zij kunnen vaststellen dat je ziek bent en een inschatting maken van de verwachte duur van de ziekte. Je werkgever moet binnen 6 weken na de eerste dag dat jij je hebt ziekgemeld een oordeel van de Bedrijfs- of Arboarts hebben.
Binnen 2 weken na het oordeel van de arts moet een plan van aanpak tot re-integratie worden gemaakt. In dit plan wordt omschreven wat beide partijen gaan doen om jou weer aan de slag te krijgen.

Re-integratie eerste spoor: vervangende werkzaamheden

De eerste stap bij re-integratie is om te kijken of je je eigen werkzaamheden weer kunt verrichten. Als dit niet lukt, zal de werkgever zoeken naar ander werk binnen het bedrijf dat je misschien wel kunt doen. Als je je been hebt gebroken en daardoor je functie niet kunt uitoefenen, kan het zijn dat je wel kan helpen met bijvoorbeeld de administratie. Je werkgever moet in eerste instantie kijken naar deze oplossing. Is dit wegens een weloverwogen reden niet mogelijk? Dan zal de re-integratie tweede spoor van toepassing zijn.

Re-integratie tweede spoor: werkzaam voor ander bedrijf

Wanneer het niet lukt om je eigen werk te gaan doen en het ook niet lukt om ander passend werk te vinden binnen hetzelfde bedrijf, dan zal er worden gezocht naar ander passend werk bij een ander bedrijf. Dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd. De bedrijfsarts zal aangeven of deze re-integratie tweede spoor gestart zal moeten worden. Wanneer dit zo is, zullen je werkgever en jij op zoek gaan naar passend werk bij een ander bedrijf.

Wil je weten waar je juridisch staat?
Laat je kansen checken door RuiterAdvies.
Je krijgt deskundig advies over je juridische kansen en mogelijkheden!
RuiterAdvies biedt zekerheid!
Bel naar 06 511 02 809, mail naar info@ruiteradvies.nl of kijk op de website www.ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.